Оферта на укладення Договору надання інформаційних послуг

Ця Оферта на укладення Договору інформаційних послуг, далі за текстом залежно від контексту - Оферта або Договір, є пропозицією Фізичної особи-підприємця Сергійчук К.М., ІПН 3500101061, далі за текстом - Виконавець, укласти Договір інформаційних послуг з будь-якою зацікавленою фізичною особою, що досягла повноліття на дату прийняття Оферти, далі за текстом - Замовник.

Акцепт Оферти
Акцепт (прийняття) Оферти здійснюється Замовником шляхом вибору на веб-сайті www.infoprofy.com.ua та здійснення оплати пакету інформаційних послуг, що вважається згодою Замовника з умовами Оферти та укладенням Договору відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України.
Оферта приймається Замовником у запропонованій Виконавцем редакції, Замовник не може пропонувати або вносити свої зміни до Оферти або Договору. У разі незгоди Замовника з Офертою він повинен утриматися від її прийняття та придбання послуг за Договором.
Датою прийняття Оферти Замовником та датою укладення Договору вважається дата зарахування оплаченої Замовником вартості обраного пакету інформаційних послуг на банківський рахунок Виконавця.
Підписання тексту Договору на паперовому носії не вимагається, Договір може існувати в електронній формі, актуальна редакція Оферти доступна за адресою: https://infoprofy.com.ua/ofertaua
Замовник підтверджує достовірність та актуальність відомостей, що надаються ним про себе. Замовник підтверджує, що він є повнолітньою та повністю дієздатною особою.

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець надає Замовнику доступ до обраного та оплаченого Замовником пакету інформаційних послуг, представленого у формі сукупності взаємопов'язаних інформаційних матеріалів, об'єднаних єдиною темою, розташованих у певній послідовності та спрямованих на самостійне набуття Замовником знань та навичок на тему, що відповідає обраному пакету інформаційних послуг.

2. Обсяг та вартість
2.1. Обсяг та вартість інформаційних послуг за Договором визначаються відповідно до обраного Замовником пакету інформаційних послуг із доступних на сайті www.infoprofy.com.ua
2.2. Обрання Замовником відповідного пакету інформаційних послуг здійснюється за допомогою функціоналу сайту – шляхом натискання кнопки Купити під обраним пакетом, після чого Замовник буде направлений на сторінку для проведення оплати обраного пакету послуг.
2.3. Після здійснення Замовником оплати обраного пакету інформаційних послуг за цим Договором, Замовнику не пізніше 1 робочого дня буде надісланий на його електронну пошту доступ до оплаченого пакету інформаційних послуг. У разі не отримання Замовником такого доступу у зазначений строк, він може запросити його у Виконавця, надіславши відповідний запит за адресою: info@infoprofy.com.ua, вказавши оплачений пакет інформаційних послуг, дату та приблизний час здійснення оплати.
2.4. Виконавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку змінювати, додавати або видаляти пакети інформаційних послуг шляхом розміщення їх за адресою: www.infoprofy.com.ua Пакет інформаційних послуг, який на момент зміни був оплачений Замовником, залишається дійсним для такого Замовника на умовах, що діяли на момент оплати.
2.5. Термін дії пакетів інформаційних послуг згідно з Договором визначається умовами таких пакетів. Після закінчення терміну дії пакетів інформаційних послуг, доступ до них може бути обмежений. Пакети інформаційних послуг, що не мають обмежень за терміном, діють безстроково, проте можуть бути обмежені в майбутньому на розсуд Виконавця або правовласника інформаційних матеріалів, що входять до таких пакетів.
2.6. Датою надання інформаційних послуг за Договором є дата надходження на рахунок Виконавця оплати Замовника за відповідний пакет інформаційних послуг та надання доступу Замовнику до цього пакету інформаційних послуг на строк його дії.
2.7. Послуги за Договором вважаються наданими належним чином з моменту надання Виконавцем Замовнику належного доступу до обраного та оплаченого Замовником пакету інформаційних послуг на строк його дії.
2.8. Умови повернення оплати.
Оплачена Замовником вартість відповідного пакету інформаційних послуг за Договором може бути повернена Виконавцем Замовнику у наступних випадках та порядку.
2.8.1. У разі відмови Замовника від оплаченого пакету інформаційних послуг протягом 1 (одного) робочого дня з дати оплати Замовником такого пакета послуг. На підставі письмового звернення Замовника електронною поштою: info@infoprofy.com.ua
2.8.2. У разі відмови Замовника від оплаченого пакету інформаційних послуг за Договором та повернення його вартості Замовнику, такий пакет припиняє свою дію для Замовника. Внаслідок чого Замовник позбавляється подальшого права на будь-яке використання даного пакета послугу, а також зобов'язується видалити наявну у нього інформацію, що входить до цього пакету інформаційних послуг.
2.8.3. Для здійснення повернення Замовнику оплаченого пакету інформаційних послуг, Виконавець має право запросити у Замовника заяву на повернення, а також додаткові документи та дані, необхідні для ідентифікації Замовника, без надання яких повернення оплаченого пакету послуг Замовнику може бути обмежене.
2.8.4. Повернення Замовнику оплаченого пакету інформаційних послуг може бути здійснено виключно Замовнику тим самим платіжним методом і на ті ж банківські реквізити або номер банківської картки, з яких така оплата здійснювалась Замовником.
2.8.5. Термін повернення сплаченої Замовником вартості пакету інформаційних послуг складає 3 робочі дні з дати отримання Виконавцем від Замовника всіх необхідних для повернення документів та інформації. За рішенням Виконавця термін повернення може становити понад 3 робочі дні, у випадках перевірки операції на предмет шахрайства або інших об'єктивних обставин.

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику доступ до обраного та оплаченого пакету інформаційних послуг електронною поштою, або іншими узгодженими із Замовником способами.
3.2. Виконавець має право без погодження із Замовником залучати третіх осіб до виконання цього Договору, зокрема, купувати або замовляти у підрядників створення пакетів інформаційних послуг або окремих матеріалів для формування пакетів інформаційних послуг.
3.3. Виконавець має право змінювати зміст пакетів інформаційних послуг, додавати нові або видаляти існуючі. Пакети інформаційних послуг, які на момент зміни були оплачені Замовником, залишаються дійсними для такого Замовника на умовах, що діяли на момент оплати.
3.4. Виконавець має право на свій розсуд тимчасово або на постійній основі припинити надання інформаційних послуг за Договором. При цьому раніше придбані пакети інформаційних послуг залишаються дійсними для Замовників на термін їх дії.
3.5. Замовник зобов'язується використовувати пакети інформаційних послуг, отримані за цим Договором, виключно для особистих некомерційних цілей.
3.6. Замовник зобов'язується не розповсюджувати на будь-яких умовах, як на платній, так і безоплатній основі, а також не публікувати, не передавати та не продавати третім особам отримані за цим Договором пакети інформаційних послуг або їх окремі частини.
3.7. Замовник погоджується, що пакети інформаційних послуг є інтелектуальною власністю третіх осіб, і недотримання обмежень щодо їх використання може призвести до притягнення Замовника до відповідальності з боку правовласників або Виконавця.

4. Відповідальність. Обмеження відповідальності
4.1. За порушення або неналежне виконання сторонами умов цього Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України з урахуванням умов, передбачених цим розділом Договору.
4.2. Виконавець та Замовник, згідно з п. 3 ст. 22 Цивільного Кодексу України, погоджують ліміт відповідальності сторін за цим Договором у розмірі 100% від сплаченої Замовником Виконавцю вартості пакету інформаційних послуг.
4.3. Сторони погодили, що будь-яка непряма, опосередкована шкода, включаючи, але не обмежуючись: упущеною вигодою, заподіянням шкоди іміджу, моральною шкодою, не підлягає компенсації за цим Договором.
4.4. За порушення Виконавцем обмежень щодо використання пакетів інформаційних послуг, зокрема порушення прав інтелектуальної власності правовласників таких матеріалів, передбачене цим розділом Договору обмеження відповідальності в такому разі - не застосовується.
4.5. Виконавець не несе відповідальності за застосування або використання Замовником інформаційних послуг, що надаються за Договором. Надані інформаційні послуги за Договором використовуються та застосовуються Замовником на власний розсуд. Виконавець не надає гарантій Замовнику щодо досягнення фінансових чи інших результатів у зв'язку із застосуванням наданих за Договором інформаційних послуг.

5. Згода на обробку персональних даних
5.1. Замовник, відповідно до п. 1, ч. 1, ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», укладаючи цей Договір, надає свою згоду та право Виконавцю на обробку персональних даних Замовника, що надаються Виконавцю для надання інформаційних послуг за цим Договором.
5.2. Обробка та захист персональних даних Замовника здійснюється відповідно до Політики конфіденційності Виконавця, доступної за адресою https://infoprofy.com.ua/policyua

6. Дія Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Замовником Оферти та діє протягом терміну дії придбаного пакету інформаційних послуг. Щодо пакету інформаційних послуг, для якого термін не встановлений, термін дії Договору щодо такого пакету послуг припиняється через 30 днів з дати придбання такого пакету інформаційних послуг.
6.2. Обмеження, передбачені пунктами 3.5.-3.7. Договору залишаються дійсними протягом строку дії прав інтелектуальної власності на інформаційні матеріали, надані за цим Договором.

7. Інші умови
7.1. Цей Договір регулюється правом України. Усі суперечки, що виникають у зв'язку з цим Договором, повинні розглядатися відповідно до правил підсудності та підвідомчості, встановлених законодавством України.
7.2. Якщо одне або більше положень Договору за будь-якої причини стають недійсними, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються чинними.
7.3. Замовник підтверджує, що йому повністю зрозумілі суть, предмет цього Договору, мова на якій складений Договір, і термінологія.
7.4. Вся комунікація за цим Договором здійснюється з Виконавцем за електронного поштою: info@infoprofy.com.ua